Polityka prywatności i Cookies

data ostatniej modyfikacji: 7.02.2022

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi Serwisu www.szczecinclassic.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

Polityka prywatności, którą przygotowaliśmy ma na celu przybliżenia Użytkownikowi wszystkich najważniejszych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Użytkowniku, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO. Niniejsza Polityka prywatności zawiera również informacje o uprawnieniach, które przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych p rzez Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, ul. Wyszyńskiego 27/9, 70-202 Szczecin.

Korzystanie z naszego Serwisu nie wymaga podania danych osobowych, ale bez podania przez Użytkownika jego danych nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, przeprowadzić procesu rekrutacji czy też przyjąć zgłoszenie na oferowane przez Nas zajęcia.

Definicje i skróty

RODO – jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Dane osobowe – za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane bankowe, numer karty płatniczej, adres komputera IP.

Administrator Danych Osobowych lub ADO – to Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, ul. Wyszyńskiego 27/9, 70-202 Szczecin

Serwis – serwis internetowy, którym zarządzamy to: www.szczecinclassic.pl

Zakres, cel, okres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy, cele, a także okres i podstawę prawną przetwarzania danych.

Kategoria danychZakres przetwarzanych danychCel przetwarzaniaOkres przechowywaniaPodstawa prawna
Uczestnicy warsztatów, kursów i szkoleńimię i nazwisko adres e-mail numer telefonu wykształcenie muzyczne dane które w CV zawrze uczestnik umiejętności IP  przeprowadzenie rekrutacji do Akademii realizacja wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem kursu, warsztatów, szkolenia przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji za zgodą wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych1 roku od momentu zakończenia rekrutacji do akademii 5 lat od przekazania danych i uczestniczeniu w Akademii  6 ust. 1 lit b) RODO – wykonanie umowy 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda 6 ust.1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora
Wolontariuszeimię i nazwisko data urodzenia adres zamieszkania telefon kontaktowy adres e-mail wykształcenie znajomość języków obcych doświadczenie zawodowe, itp. dane osobowe w CVprzeprowadzenie rekrutacji organizacja wolontariatu3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji – brak zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 12 miesięcy od przekazania danych (w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje)6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kandydaci aplikujących za pośrednictwem Serwisu na wyszczególnione stanowiska pracydane osobowe przesłane przez kandydata numer IPprzeprowadzenie rekrutacji przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji – brak zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 12 miesięcy od przekazania danych (w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje)22′ Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit b) RODO 6 ust. 1 a) – zgoda
Osoby korzystające z formularza kontaktowego/ email imię i nazwisko adres e-mail numer IPumożliwienie kontaktu z Administratorem i z nadawcą6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji  6 ust. 1 lit f) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Jeśli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu:

 • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej;
 • przesyłania Newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraził. Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, dopóki nie wycofa zgody.

Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa lub poprzez czynność, jaką jest wpisanie adresu e-mail w okienko Newsletter.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Nie przekazujemy danych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)

Chcemy zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Użytkownika oraz nie realizujemy za pomocą naszego serwisu żadnych działań mających na celu profilowanie Użytkownika i jego zachowań.

Uprawnienia Użytkownika Serwisu w zakresie przetwarzanych danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownika ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 2. dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
 4. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika;
 2. gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo do sprzeciwu 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw;

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, swoje dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie swojej zgody. Użytkownik może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma prawo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres:  kontakt@szczecinclassic.pl

Udostępnianie danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępniać jedynie podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność oraz w sytuacji, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Ponadto dostęp do danych Użytkownika będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych Użytkownika, tj. firmie świadczącej usługi IT, Kadrowe, Księgowe itp.)

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy starań, aby chronić nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki, czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Serwis www.szczecinclassic.pl posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

Pliki cookies

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 

Pliki cookie wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pozwalają też tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W każdej chwili Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie. W tym celu Użytkownik może skorzystać z porad udzielanych przez najpopularniejsze przeglądarki.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Strona www.szczecinclassic.pl poza plikami będącymi elementami strony: teksty, grafika, video itd., używa pliki cookie po stronie przeglądarki oraz pliki cookie po stronie serwera.

Pliki cookie po stronie przeglądarki:

 1. pliki cookie używane przez Google Analitics: 
  • _gat – przechowywany przez 1 minutę
  • _ga – przechowywany przez 1 rok
  • _gid – przechowywany przez 1 dobę
 2. pliki cookie związane z preferowaną wersją językową strony: 
 3. _icl_visitor_lang_js – przechowywany przez 1 dobę
 4. pliki cookie związane z zaakceptowaniem przez użytkownika tego, że strona używa plików cookie: 
 5. catAccCookies – przechowywany przez 1 rok

Pliki cookie po stronie serwera:

 1. pliki cookie związane z zaakceptowaniem przez użytkownika tego, że strona używa plików cookie: 
  • catAccCookies – przechowywany przez 1 rok
 2. pliki cookie związane ze sprawdzeniem, czy cookie są dostępne w przeglądarce: 
 3. wpml_browser_redirect_test – przechowywany przez czas życia sesji użytkownika, sesja użytkownika wygasa po 24 minutach nieaktywności na stronie i po tym czasie plik jest usuwany.

Po stronie serwera pliki cookie są przechowywane w plikach tekstowych w specjalnym folderze, do którego dostęp ma uruchomiony proces serwera www.

Po stronie serwera przechowywana jest tylko bieżąca sesja użytkownika i wygasa ona po 24 minutach nieaktywności i po tym czasie plik sesji oraz związane z nim ciasteczko wpml_browser_redirect_test są usuwane.

Pliki cookie będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia przez Użytkownika. Administrator  nie przechowuje i nie zbiera plików cookie oprócz sytuacji, o których mowa wyżej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie, powiadamiając o tym na tej stronie polityki. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • na adres e-mail: kontakt@szczecinclassic.pl