Pomerania Academy polsko-niemieckie warsztaty muzyczne skierowane są do uczniów i młodych artystów szkół muzycznych z Polski i Niemiec w wieku od 16 r.ż. (młodzież z Euroregionu Pomerania). Warsztaty oraz lekcje indywidualne prowadzone będą z najlepszymi pedagogami z najbardziej prestiżowych uczelni m.in. Tomaszem Tomaszewskim (Universität der Künste w Berlinie, Akademia Sztuki w Szczecinie), Emanuelem Salvadorem (Akademia Sztuki w Szczecinie), Konstantinem Heidrichem (Universität der Künste w Berlinie) oraz z wybranymi pedagogami Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zorganizowanie kursu możliwe będzie dzięki Funduszowi Małych Projektów, który wspiera kontakty transgraniczne. Realizowany projekt przyczyni się do zbliżenia społeczności mieszkających po obu stronach granicy polsko - niemieckiej. Głównym partnerem projektu jest Musikschule der Universitäts und hansestadt Greifswald.

Organizatorom udało się pozyskać środki by ufundować pełne stypendium dla najlepszych uczniów z naszego regionu (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas). Stypendium obejmuje czynny udział w kursie oraz noclegi.

Nabór uczestników jest prowadzony przy współpracy ze szkołami muzycznymi w regionie.

Ze względu na panującą sytuację i utrudnienia związane z COVID-19, kurs częściowo może odbyć się w trybie on-line.

Projekt Pomerania Academy jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Pomerania Academy Kurs obejmuje:
- lekcje indywidualne
- warsztaty kameralne
- warsztaty orkiestrowe
- otwarte masterclassy 
- wydarzenia towarzyszące: gimnastyka poranna, wykłady, warsztaty 

Profesorowie:
Vasko Vassilev - skrzypce, profesor Royal Collage of Music w Londynie
Krzysztof Węgrzyn - skrzypce, profesor Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze
Tomasz Tomaszewski - skrzypce, profesor Universität der Künste w Berlinie i profesor Akademia Sztuki w Szczecinie
Emanuel Salvador - skrzypce, koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Andriy Viytovych - altówka, profesor Royal Collage of Music w Londynie
Wladimir Kossjanenko - altówka, profesor Academy of Arts University of Split
Konstantin Heidrich - wiolonczela, profesor Universität der Künste w Berlinie
Katja Repsič - fortepian, profesor Academy of Arts University of Split
Michał Francuz- fortepian Akademia Muzyczna w Poznaniu

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas: biuro@balticneopolis.pl 
 
 
851x315_cover_Pomerania_Academy
 
Die Workshops Pomerania Academy sind an die Schüler und junge Künstler der Musikschulen aus Polen und Deutschland im Alter ab 16 Jahre (Jugend aus Euroregion Pomerania) gerichtet. Die Workshops und individuelle Stunden werden von den besten Pädagogen aus den Prestigehochschulen geleitet, unter anderem von Tomasz Tomaszewski (Universität der Künste Berlin, Akademia Sztuki in Szczecin), Emanuel Salvador (Akademia Sztuki in Szczecin), Konstantin Heidrich (Universität der Künste Berlinie) als auch ausgewählten Pädagogen aus Akadamia Sztuki aus Szczecin.

Die Organisation des Kurses ist aus dem Fond für kleine Projekte, das die transgrenzlichen Kontakte fördert möglich. Das Projekt wird die lokalen Gesellschaften aus Polen und Deutschland von zwei Seiten der Grenze zueinander annähern. Der Hauptpartner des Projektes ist Musikschule der Universitäts und hansestadt Greifswald.

Die Organisatoren haben es geschafft das Budget für ein volles Stipendium für die besten Schüler aus unserem Region (Geige, Cello, Bratsche, Kontrabass) zu finden. Das Stipendium beinhaltet die Kosten der Kursteilnahme und Übernachtungen.

Die Aufnahme der Kursteilnehmer erfolgt mit Zusammenarbeit mit den Musikschulen aus dem Region.

Aufgrund der aktuellen Situation und COVID-19 Erschwernisse, das Kurs kann teilweise on-line stattfinden.

Das Projekt Pomerania Academy wird aus den Fonds der Europäischen Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung als auch der Staat (Fonds für kleine Projekte Interreg VA Mecklenburg Vorpommern/ Brandenburg/ Polen in Euroregion Pomerania) finanziert.

Im Rahmen von Pomerania Academy Kurs wird Folgendes stattfinden:
- individuelle Stunden
- Kammerworkshops
- Orchesterworkshops
- offene Masterclasses
- zusätzlich: Morgengymnastik, Vorlesungen, Workshops

Professoren:
Vasko Vassilev - Geige, Professor von Royal Collage of Music London
Krzysztof Węgrzyn - Geige, Professor von Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannower
Tomasz Tomaszewski - Geige, Professor von Universität der Künste Berlin und Professor von Akademia Sztuki Szczecin
Emanuel Salvador - Geige, Konzertmeister Baltic Neopolis Orchestra
Andriy Viytovych - Bratsche, Professor von Royal Collage of Music London
Wladimir Kossjanenko - Bratsche, Professor von Academy of Arts University of Split
Konstantin Heidrich - Cello, Professor Universität der Künste Berlin
Katja Repsič - Klavier, Professor von Academy of Arts University of Split
Michał Francuz- Klavier, Akademia Muzyczna Poznan

Willst du mehr erfahren, kontaktiere uns: biuro@balticneopolis.pl
 
 
Plakat_pomeranian_academy_A3_de
 
Int5a_Programmlogo_mit_EU